Prihlásiť
0
0.00EUR
0
0.00EUR
sk
domov / Dodanie tovaru

Dodanie tovaru

   1. Obchodník je povinný dodať vec spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť obchodník nesplnil, môže ho spotrebiteľ vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

   2. Obchodník je oprávnený vyzvať spotrebiteľa na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

   3. Povinnosťou spotrebiteľa je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len "miesto"). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je obchodníkom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a spotrebiteľom dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

   4. Pokiaľ obchodník dopraví tovar spotrebiteľovi na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou spotrebiteľa prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou splnomocnenou spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru je predložiť obchodníkovi kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia tovaru spotrebiteľovi sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru spotrebiteľovi sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie spotrebiteľom alebo treťou osobou splnomocnenou spotrebiteľom a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru spotrebiteľom alebo treťou osobou splnomocnenou spotrebiteľom.

   5. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať obsah zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu obchodníka (napr. kuriér). Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je povinnosťou zástupcu obchodníka umožniť spotrebiteľovi vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca obchodníka. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným obchodníkovi môže spotrebiteľ odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u obchodníka alebo ním určenej osoby. Pokiaľ spotrebiteľ odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi znáša obchodník.

   6. V prípade nedodania tovaru obchodníkom, je spotrebiteľ oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.1. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a obchodník je povinný spotrebiteľovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí spotrebiteľ.

   7. Dodanie tovaru je realizované prostredníctvom poštovej resp. prepravnej spoločnosti.

   8. Za doručenie objednaného tovaru obchodník účtuje paušálne prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov, pričom spotrebiteľ je o cene dopravy informovaný pred odoslaním objednávky. Doručenie tovaru na dobierku obchodník umožňuje len pre Slovenskú a Českú republiku.

    

    

   Osobný odber

    0,-€

   Slovenská republika - nákup nad 29,-€

    0,-€

   Slovenská republika – nákup pod 29,-€

    4,-€

   Slovenská republika - dobierka

    5,-€

   Česká republika

    5,-€

   Česká republika - dobierka

    10,-€

   Štáty EÚ

    15,-€

   Ostatné štáty

   na dopyt 

    

   uvex

   nákup

   prilby

   okuliare

   kontakt

   Pondelok - Piatok 08:30 - 16:00

   +421 905 885 851

   info@uvexsports.sk

   Prihlásenie do účtu

   Email
   Heslo
   Prihlásiť
   Registrácia užívateľa Žiadosť o zmenu hesla
   Top

   Nákupný košík (0)

   Zobraziť košík Obchodné podmienky

   Nákupný košík (0)

   Zobraziť košík Obchodné podmienky
   de
   en
   sk

   uvex

   sport
   safety